ஹூஸ்டன் பெருநகரத் தமிழ்ச் சங்கம்
Greater Houston Tamil Sangam
(A Registered, Non-profit, Tax Exempt 501(c)(3) Organization)
Established: April 2017
தமிழ்ப் பள்ளிக் கிளைகள் (பியர்லேண்ட், கேட்டி, உட்லேண்ட்ஸ், வெஸ்ட் ஹூஸ்டன், சுகர்லேண்ட், வெஸ்ட் கேட்டி)


Subscribe to Email

Welcome to
Greater Houston Tamil Sangam!

ஹூஸ்டன் தமிழ்ச் சங்கம்
உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது!

தொடக்கவிழா (ஏப்ரல்15, 2017)

Newspaper article about Inauguration

HTS Publications
(சங்கப் பதிப்புகள்):